English

gandalf

Fang Xinyu – Gandalf Daily Selection, Illustration24.11.2014

Fang Xinyu – Gandalf

Gandalf, de Fang Xinyu

Olga Tereshenko – Gandalf Daily Selection, Illustration01.08.2014

Olga Tereshenko – Gandalf

Gandalf, de Olga Tereshenko.

Paul Tobin – Approach to Rivendell Daily Selection, Illustration08.12.2012

Paul Tobin – Approach to Rivendell

Approach to Rivendell, de Paul Tobin.

Lucas Graciano – Gandalf the Grey Daily Selection, Illustration07.07.2011

Lucas Graciano – Gandalf the Grey

Gandalf the Grey, de Lucas Graciano