English

Naruto

James Zapata – Nagato and Konan Daily Selection, Illustration21.10.2013

James Zapata – Nagato and Konan

Nagato and Konan, de James Zapata